Pozemky sa nachádzjú v zastavanom území obce Levice(v časti medzi ul.Družstevnícka a Slnečnicová). Parcelné čísla pozemkov sú 8733 a 8731/1. Výmera pozemku p.č. 8733 je 1100m2 a pozemku p.č. 8731/1 je 935m2. Poloha pozemkov je severo-východná. Na pozemku p.č. 8733 sa nachádza stavba so súpis. č.3771 s výmer.24m2 a na pozemku p.č.8731/1 sa nachádza stavba so súpis. č. 3772 s výmer. 27m2. IS -v dosahu. Cena za nehnuteľnosť -dohodou.