Typ pozemku: rovinatý

Forma vlastníctva: fyzická osoba

Rozvody: IS v dosahu pozemku

Pozemok sa nachádza za zastavaným územím obce Zvolenská Slatina(extravilán). V priamej blízkosti sú komunikácie(viď. foto). Parcelné číslo pozemku je 1850/3(výmera – 21 897m2). Poloha pozemku je severo-východná. Pozemok susedí s pozemkami: orná pôda; zastavané plochy a nádvoria, a prístupovou cestou(viď. foto). Cena za nehnuteľnosť -dohodou.

P o z n á m k a: pozemok bude na predaj v priebehu marca(2023), nakoľko do uvedeného obdobia má prísť k zmene právneho režimu pozemku.