Typ pozemku: rovinatý

Forma vlastníctva: fyzická osoba

Rozvody: IS v dosahu pozemku

Poznámka:

Z poskytnutých informácii(z.vlastníka), nevyplýva, že v územnom pláne zóny je pozemok určený za stavebný pozemok.

Pozemok (orná pôda), sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zvolenská Slatina(extravilán). Parcelné číslo pozemku je 1850/3. Výmera pozemku je 21 897m2. Poloha pozemku je severo-východná (susedí s pozemkami: orná pôda a zastavané plochy a nádvoria – v extraviláne). Cena za nehnuteľnosť -dohodou.