Pozemok(orná pôda), v katastrál. úz. Zvolenská Slatina – na predaj

Pozemok (orná pôda), sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zvolenská Slatina(extravilán). Parcelné číslo pozemku je 1850/3. Výmera pozemku je 21 897m2. Poloha pozemku je severo-východná (susedí s pozemkami: orná pôda a zastavané plochy a nádvoria – v extraviláne). Cena za nehnuteľnosť -dohodou.