Pozemky pri Lipovine(Bátovskej priehrade) – na predaj

Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce Bátovce. Situované sú do tichého, prírodného prostredia okolia priehrady Lipovina. Výmera pozemku s p.č. 7038/3 je 364m2; s p.č. 7038/9 je 281m2; s p.č. 7038/8 je 364m2. Poloha pozemkov je juho-východná, mierne svahovitá . Cena za nehnuteľnosti -dohodou.

Pozemky v katastrál. úz. Levice -na predaj

Pozemky sa nachádzjú v zastavanom území obce Levice(v časti medzi ul.Družstevnícka a Slnečnicová). Parcelné čísla pozemkov sú 8733 a 8731/1. Výmera pozemku p.č. 8733 je 1100m2 a pozemku p.č. 8731/1 je 935m2. Poloha pozemkov je severo-východná. Na pozemku p.č. 8733 sa nachádza stavba so súpis. č.3771 s výmer.24m2 a na pozemku p.č.8731/1 sa nachádza stavba…

Pozemok(orná pôda), v katastrál. úz. Zvolenská Slatina – na predaj

Pozemok (orná pôda), sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zvolenská Slatina(extravilán). Parcelné číslo pozemku je 1850/3. Výmera pozemku je 21 897m2. Poloha pozemku je severo-východná (susedí s pozemkami: orná pôda a zastavané plochy a nádvoria – v extraviláne). Cena za nehnuteľnosť -dohodou.